Tájékozódást segítő programok:

Az érdeklődő szülőknek tájékoztató értekezletet tartunk:

                                      2018. november 8-án 1730 órakor

                                      2018. december  6-án 1730 órakor

 

A NYÍLT NAP során – 2018. NOVEMBER 29-én – megnyitjuk iskolánk kapuit az érdeklődő diákok előtt, akik 8 – 12 óráig részt vehetnek a tanítási órákon, betekinthetnek gimnáziumunk életébe.

 

Középiskolai felvételi rendünk  ÁTDOLGOZÁS ALATT!

 

Az iskola OM azonosító kódja: 035288   telephely kód: 001

Fenntartó: Közép-Budai Tankerületi Központ, 1027 Budapest, Fő utca 80.

Tanulmányi területek kódjai:                                                                                                              

  • 9. ny - általános tantervű 5 évfolyamos osztály
    • francia csoport: 0011
    • olasz csoport: 0012
    • portugál csoport: 0013
  • 9. n - német kétnyelvű nemzetiségi, 5 évfolyamos gimnáziumi osztály: 0002

         Mindkét osztályunk nyelvi előkészítő évfolyammal indul.

 

A nyolcadik osztályt végző tanulók mindkét tagozaton az általános felvételi eljárás során általános iskolai eredményeik, valamint a központi matematika és magyar nyelv írásbeli eredményeik és szóbeli felvételi vizsga alapján kerülhetnek gimnáziumunkba. A szóbeli vizsgán a jelentkező tanulók nyelvi kompetenciáját, kommunikációs képességét, tájékozottságát vizsgáljuk magyar - , illetve az általa tanult idegen nyelven. Egyik tagozaton sem előfeltétel a választott idegen nyelv ismerete.

A sajátos nevelési igényű diákok a felvételi vizsgán ugyanolyan speciális lehetőségeket kapnak, mint tanulmányaik során. Ennek igénybevételéhez a szakértői vélemény másolatát kérjük a jelentkezési laphoz csatolni. (Nemz. Köznev. Tv. 51.§ (5).; 20/2012. EMMI rendelet 33. § (3).) Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy közülük csak olyan diákokat tudunk felvenni, akiknek a részképesség zavara a nyelvtanulásra nem terjed ki, mivel a nyelvi előkészítő osztályaink miatt a nyelvtanulás alóli felmentést nem tudunk kiadni.

A neolatin nyelvi előkészítő osztályban a 9.ny évfolyamon heti 13 órában tanulják a választott nyelvet (tanulmányi terület kódjai: 0011 - francia; 0012 - olasz; 0013 – portugál) a heti 6 órás angol nyelv (kezdő és haladó csoport) mellett. A további évfolyamokon a neolatin nyelvet heti 5 (emelt szintű érettségi előkészítő – fakultáció esetén 7), az angol nyelvet szintén heti 5 órában, illetve emelt szintű érettségi előkészítő – fakultáció esetén 7 órában oktatjuk.

A német nemzetiségi osztályban  (tanulmányi terület kódja 0002) kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás folyik. A 9.n évfolyamon a diákok heti 20 órában tanulják a német nyelvet.  A további évfolyamokon a közismereti tantárgyak 50%-át (német nemzetiségi nyelv és irodalom, történelem, földrajz, kémia, biológia, matematika, német nemzetiségi népismeret) tanítjuk németül. Az angol nyelvet az első évben még nem, csak a tényleges 9. évfolyamtól oktatjuk heti 4 órában (kezdő és haladó csoport). Itt is lehetőség van fakultációra, így a heti 4 óra 6-ra emelkedhet.

A nyelvtanításban mindkét tagozaton anyanyelvi nyelvtanárok is közreműködnek, külföldi nyelvgyakorló diákcserére és tanulmányutakra is van lehetőség.

A 9. nyelvi előkészítő évfolyamon a fő feladat az adott nyelvből a megfelelő nyelvi készségek és képességek elsajátítása, matematikából és magyar nyelvből pedig az általános iskolai ismeretek rendszerezése és közös szintre fejlesztése.

 Hozott pontok:

Az általános iskolából maximum 100 pont hozható, mely az alábbi tantárgyak év végi, illetve a nyolcadik évfolyam félévi osztályzatainak összegéből adódik.

 

 

5.oszt.

6.oszt.

7.oszt.

8.oszt.

magyar irodalom

X

X

X

X

magyar nyelv

X

X

X

X

idegen nyelv

X

X

X

X

matematika

X

X

X

X

történelem

X

X

X

X

 

A felvételi eljárás során megszerezhető pontok:   

A központi írásbeli felvételi során szerezhető pontok:

Matematika írásbeli   50 pont;   Magyar nyelv írásbeli   50 pont

 

A szóbeli vizsgára csak azokat a tanulókat hívjuk be, akiknél az általános iskolából hozott pontok és a központi írásbeli vizsgán szerzett pontok összege eléri a 130 pontot!

  

A szóbeli vizsgán szerezhető pontok:   max. 40 pont

a szóbeli felvételi vizsga részei.pdf 

Az eredmény kiszámítása:

                        Hozott pontok (max. 100) + szóbeli eredmény (max. 40)            = 50 %

                        Központi írásbeli felvételi (max. 50 + 50)                                   = 50 %

Rangsorolási rendszerünk:

 A felvételi eljárás során szerzett pontok alapján rangsoroljuk a felvételizőket.

-       Azokat a tanulókat, akik a szóbeli nyelvi kompetencia vizsgán nem érnek el legalább 15 pontot nem rangsoroljuk.

-       Azonos pontszám esetén előnyt élveznek a hátrányos helyzetű, illetve a mozgásszervi fogyatékos, látássérült (gyengénlátó), valamint hallássérült (nagyothalló) SNI tanulók.

-       Saját nyolcadikosaink az alábbi előnyöket élvezik a felvételi eljárás során:

-       amennyiben hozott pontszámuk eléri a 90 pontot és a nyelvi kompetencia vizsgán legalább 15 pontot szereztek, automatikusan felvételt nyernek az általuk választott tagozatra, de csak akkor, ha a hetedik, ill. a nyolcadik osztályban nem volt velük komoly magatartásbeli probléma (igazgatói intő, igazolatlan nap, stb.).

-       ha diákjaink hozott pontszáma nem éri el a 90 pontot, részt kell venniük a felvételi eljá­rásban.

-       azonos felvételi pontszám esetén őket soroljuk a külsősök elé.

-       amennyiben az előnyt élvező hátrányos helyzetű, SNI, saját tanuló között pontazonosság van, a központ írásbeli vizsga eredménye alapján rangsoroljuk őket.

 

A jelentkezéssel kapcsolatos időpontok, tudnivalók:

A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje:

                                      2018. december 7.

Az írásbeli vizsgára hozzánk jelentkező tanulóknak külön értesítést nem küldünk. A honlapunkon megtalálják a jelentkezők névsorát, a szükséges tudnivalókat.

A központi írásbeli felvételi vizsgák időpontja:

                                      2019. január 19. 1000 (pótfelvételi január 24. 1400)

Az írásbeli dolgozatok megtekintésének időpontját a honlapunkon, a főoldalon tesszük majd közzé.

Az értékelő lapok csak személyesen, vagy meghatalmazott által vehetők át az iskola titkárságán. Kérjük, ennek időpontját is a honlapunkon figyeljék.

A szóbeli felvételi vizsga időpontja:

                                      2019. február   

pótnap: 

 A jelentkezők az iskola honlapján tájékozódhatnak a behívott jelentkezők pontos beosztásáról.

Kérjük, hogy a szóbeli vizsgára mindenki hozzon magával egy saját névre megcímzett ÉS felbélyegzett A5 méretű (közepes)  borítékot.

 

 

A szóbeli vizsgák után ideiglenes felvételi jegyzéket készítünk, mely a honlapunkon, illetve iskolánk hirdetőtábláján is megtekinthető.

 A végleges felvételi eredményekről mindenkit írásban értesítünk. 
                                

Egyéni problémákkal felkereshető az iskola igazgatója vagy helyettesei:

 

Karacs Zsuzsanna

intézményvezető

 

Fajt József, Incze-Zalán Eszter, Vámosi Tamásné

intézményvezető-helyettesek

tel.: 4-570-718, 3-561-489

 

 

Joomla Template by Joomla51.com